Een nieuwe industrie

De relatie met de Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez heeft in elk geval, zo blijkt uit archiefstukken, tot in juli 1931 voortgeduurd. Het betreffende dokument is wél een goedkeuring voor déclassement (onbruikbaarverklaring) van hydroglisseur de Lambert Nº 122…

In de hiernavolgende ‘HL’ “zakelijke catalogus”, uit waarschijnlijk 1920, lezen we enthousiast dat “Een nieuwe industrie is geboren”.

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 5-15

 

Vertaling (meest letterlijk):

‘HISTORIE

Alvorens grote toestellen te maken, nam de Heer Graaf Ch. de LAMBERT lange en uiterst zorgvuldige laboratoriumproeven, die hem in staat stelden de eerste principes en de theorie zèlf van glijboten vast te stellen.

De eerste glijboot ter wereld die in werking was, manoeuvreerde op de Theems in 1897. Hij had een motor op stoom van 8 pk en woog 600 Engelse pond; de bereikte snelheid was 33 kilometer per uur.

In 1904, construeerde Graaf de LAMBERT een andere voorzien van een 12 pk de Dion-Bouton, die de snelheid van 36 kilometer per uur verwezenlijkte. In dit tijdperk, leek deze snelheid enorm en de experimenten hadden grote weerklank.

foto: Glijboot de Lambert, motor de Dion-Bouton 12 pk

In 1906 vervaardigde de Heer de LAMBERT de EERSTE BOOT voortbewogen door een luchtschroef, en realiseerde met een Antoinette motor een snelheid van circa 60 kilometer per uur.

foto: Glijboot de Lambert, motor Antoinette 45 pk

In 1913 tenslotte, bereikte de Heer P. TISSANDIER op een glijboot voorzien van een 160 paardenkracht, de officieel gechronometreerde snelheid van 98 kilometer 600.

De praktische mogelijkheid over water te glijden werd dus verwezenlijkt door de geduldige onderzoeken van de Heer Graaf Ch. de LAMBERT waarvan we juist de verschillende fasen beknopt hebben afgeschilderd. Een nieuwe industrie was geboren.

Het steeds groeiende succes van de Glijboten de LAMBERT houdt verband met de volharding gestoken in het onderzoek van een robuste en verzorgde vervaardiging. Zes jaar van dagelijkse ervaring hebben toegestaan verscheidene typen met een werkelijk opmerkelijke theoretische en praktische waarde te realiseren.

foto: 3 Glijboten de Lambert type “Mesopotamië”

Men zal op de foto hiernaast opmerken dat het volledig boven de waterlijn liggende toestel

geen enkele golf achter zich laat.

foto: Een Glijboot, type XI, bij 80 kilometer per uur, tijdens zijn officiële ontvangstproeven

Deze Glijboot voorzien van een krachtige elektrische schijnwerper is bestemd om met de luchtvaart samen te werken in de Kolonies.

foto: Glijboot de Lambert, type XI koloniaal, bij stilstand

BESCHRIJVING

De Glijboot de LAMBERT vertoont zich met de aanblik van een vlot, dat de spontane indruk van een extreme stabiliteit en van een zeer grote degelijkheid geeft.

foto: Fabricage van mechanische gedeelten

De romp is geconstrueerd van hout en metaal. Het geraamte, omboordsel en balken zijn van Amerikaans spar, den uit Oregon, essen, eik en teak. De bekleding van de buitenhuid is van duraluminium, messing of staal. Elk deel dat de romp vormt is onderdeel geweest van een zeer nauwkeurige bestudering en de samenstelling vormt een geheel dat een coëfficiënt van  degelijkheid is superieur aan die van een auto, die aan een soortgelijk werk onderworpen is.

Het Dek vertoont een chassis van 19 m² oppervlakte waarop alle soorten carrosserie kunnen worden aangebracht, waarvan verscheidene modellen speciaal zijn bestudeerd en geconstrueerd met het oog op de verschillende toepassingen van de GLIJBOOT. Een hekwerk laat het de passagiers toe op het dek te lopen, zelfs bij de hoogste snelheden.

De motorgroep die aan de achterzijde is geplaatst op een wijze die de grootste zichtbaarheid geeft, vormt een demontabel geheel door middel van acht klinkbouten. Dezelfde GLIJBOOT kan aldus

foto: Fabricage van rompen

foto: Op linnen plakken van de drijvers

straffeloos en achtereenvolgens verscheidene merken motoren en van verschillende vermogens krijgen. De voortbeweging wordt verkregen door middel van een voortstuwende, gelakte en afgeschermde luchtschroef, in werking gebracht door de overbrenging met kettingen van het systeem “ DE  LAMBERT  “.

De besturing gebeurt door middel van een stuurwiel en van een voetpedaal die het gas regelt.

foto: Montage van de motorgroepen

Een toerenteller geplaatst voor de bestuurder maakt het hem mogelijk het vermogen van de motor te regelen. De diepgang die bij stilstand 15 à 20 centimeter is, is praktisch nihil bij snelheid.

Dit toestel, perfect van afstelling, moet snel de aandacht oproepen van allen die zich interesseren voor het gebruik van waterwegen als verbindingsmogelijkheid en meer in het bijzonder die in de koloniale wereld.

foto: Montage van de rompen

foto: Montage van de carrosserieën

NUTTIG GEBRUIK

Reeds  in 1913 en 1914 hebben talrijke koloniale autoriteiten, waaronder wij ons toestaan te noemen de Generaals GALLIÉNI, BAILLOUD, MARCHAND, CORDONIER, BARATIER, de Gouverneurs Generaals, de Heren SARRAULT, MERLIN, MERLAUD-PONTY, JONNARD, onze Vestiging vereerd met hun bezoek, zijn unaniem geweest te verklaren dat de GLIJBOTEN geroepen waren om het leven in de kolonies te veranderen door de uitgebreide diensten die zij zouden bieden op de grote waterwegen waar door lage waterstanden en gedurende lange maanden, elke scheepvaart scheen te zijn verboden. De mannen van actie die aan het hoofd staan van de FRANSE LUCHTVAART, en die ons eren met hun vertrouwen, hebben begrepen dat de GLIJBOOT DE LAMBERT een kostbare hulp zou zijn voor de Koloniale Luchtvaart, in die uitgestrekte gebieden totaal verstoken van wegen, maar daarentegen, wonderwel voorzien van stromen en van rivieren.

Talrijke GLIJBOTEN DE LAMBERT doorklieven reeds de grote toegang verschaffende wegen van ons koloniale Domein, en verlenen aanzienlijke diensten.

Frankrijk, dat tijdens de oorlog, de bewondering van de Wereld oogste nam het op zich naar alle landen speciale Missies te zenden, samengesteld uit de elite van onze officieren, met het doel in het Buitenland de enorme vooruitgang behaald in alle takken van de Nationale Industrie te laten kennen. Zijn Missies samengesteld uit onze meest briljante vliegeniers, die gestuurd zijn naar Argentinië, Indo-China en in Siberië, zijn voorzien geworden van GLIJBOTEN DE LAMBERT van verschillende modellen.

Wij twijfelen er niet aan dat hun succes gelijk zal zijn aan dat vroeger behaald door diegenen die ze reeds hebben aangewend.

REFERENTIES

Gedurende de oorlog hebben de Luchtvaart en de franse Marine, de engelse Admiraliteit en Luchtvaart, de amerikaanse Luchtvaart van de Marine, ruim gebruik gemaakt van GLIJBOTEN DE LAMBERT. Het relaas van hun verrichtingen lijkt ons niet op zijn plaats in het kader van een zakelijke catalogus, en onze klanten zullen onze discretie begrijpen.

Wij menen evenwel een zeer speciale melding te moeten doen van het gebruik van de GLIJBOTEN DE LAMBERT in Mesopotamië door het Ministerie van Oorlog (Binnenlands Water Transport) op de Tigris en op de Eufraat. Trajekten van 1.000 à 1.200 kilometer (van Bassora naar Bagdad bij voorbeeld), die twaalf dagen vereisten over de snelste wegen, werden stipt in 24 uur volbracht. Wij ontlenen overigens uit een officieel rapport de volgende waarderingen:

<<  De boten hebben talrijke en uitstekende tochten gemaakt in de omgeving van Bagdad,      gedurende de laatste winter. Dikwijls zijn trajekten van Bagdad naar Baïji (180 mijl) afgelegd in de ene en in de andere richting in 5½ uur of 6 uur met minder verbruik van olie en benzine dan dat van andere boten op hetzelfde trajekt.

Van Bagdad naar Kut-el-Amara was zes uur nodig en de boot kwam dezelfde dag terug in dezelfde tijdsspanne.

Ik moet tevens zeggen dat de glijboot uitstekend werk heeft gedaan op de Eufraat vorig jaar. >>

De grote tocht van de Heer Jacques Schneider die in 1914 op een GLIJBOOT DE LAMBERT, de Nijl vanaf Cairo naar Khartoum opvoer, met een snelheid van zestig kilometer per uur, krachttoer verhaald in de Vie au Grand Air van 4 april 1914, en die grote weerklank in Egypte had, bleek niet meer dan een eenvoudige verkenning wanneer men ze vergelijkt met de dagelijkse diensten waaraan de GLIJBOTEN DE LAMBERT in Mesopotamië worden onderworpen.

Foto: Twee van de Glijboten de Lambert, type “Mesopotamië”

Foto: Glijboot de Lambert bestemd voor postvervoer op de Tigris

Foto: De Glijboot de Lambert op de Nijl’